Contact us-Xinhua

Contact us

Xinhuanet

Editor: huaxia

2022-10-17 14:50:01

Address: XINHUANET Co., Ltd, Jinyu Mansion, 129 Xuanwumen Xidajie, Beijing, China, 100031

Email: xinhuanet_english@news.cn